[Updated 2012.04.07]

Chinese

Hanyu Pinyin

Wade-Giles Romanization

Dharani to Purify Karma from Speech

凈口業真言

Jing Kou Ye Zhen Yan Ching Kou Yeh Chen Yan
Great Compassion Mantra,
Maha Karuna Dharani

大悲咒,
千手千眼無礙大悲心陀羅尼

Da Bei Zhou,
Qian Shou Qian Yan Wu Ai Da Bei Xin Tuo Luo Ni
Ta Pei Chou,
Chien Shou Chien Yan Wu Ai Ta Pei Hsin To Lo Ni
Heart Sutra,
Prajna Paramita Hrdaya Sutra

心經,
般若波羅蜜多心經

Xin Jing,
Bo Ruo Bo Luo Mi Duo Xin Jing
Hsin Ching,
Po Jo Po Lo Mi To Hsin Ching
Cintamani Cakravartin Dharani

如意寶輪王陀羅尼

Ru Yi Bao Lun Wang Tuo Luo Ni Ju Yi Pao Lun Wang To Lo Ni
Jvala Mahaugra Dharani

消災吉祥神咒

Xiao Zai Ji Xiang Shen Zhou Hsiao Tsai Chi Hsiang Shen Chou
Guna Ratna Sila Dharani

功德寶山神咒

Gong De Bao Shan Shen Zhou Kung Te Pao Shan Shen Chou
Cundi Dharani

準提神咒

Zhun Ti Shen Zhou Chun Ti Shen Chou
Arya Amitayur Niyama Prabharaja Dharani

聖無量壽決定光明王陀羅尼

Sheng Wu Liang Shou Jue Ding Guang Ming Wang Tuo Luo Ni Sheng Wu Liang Shou Chueh Ting Kuang Ming Wang To Lo Ni
Bhaisajyaguru Vaidurya Prabhasa Tathagata Abhisecani Dharani

藥師灌頂真言

Yao Shi Guan Ding Zhen Yan Yao Shih Kuan Ting Chen Yan
Aryavalokiteshvara Bodhisattva Vikurvana Dharani

觀音靈感真言

Guan Yin Ling Gan Zhen Yan Kuan Yin Ling Kan Chen Yan
Sapta Atitabuddha Karasaniya Dharani

七佛滅罪真言

Qi Fo Mie Zui Zhen Yan Chi Fo Mieh Tsui Chen Yan
Amitabha Pure Land Rebirth Mantra,
Sukhavati-Vyuha Dharani

往生咒,
拔一切業障根本得生淨土陀羅尼

Wang Sheng Zhou,
Ba Yi Qie Ye Zhang Gen Ben De Sheng Jing Tu Tuo Luo Ni
Wang Sheng Chou,
Pa Yi Chieh Yeh Chang Ken Pen Te Sheng Ching Tu To Lo Ni
Sri Devi Dharani

大吉祥天女咒

Da Ji Xiang Tian Nu Zhou Ta Chi Hsiang Tien Nu Chou
Mantra to Untie Karmic Knots

解結咒

Jie Jie Zhou Chieh Chieh Chou
Eighty-eight BuddhasGreat Repentance

禮佛大懺悔文

Li Fo Da Chan Hui Wen Li Fo Ta Chan Hui Wen
Dharani to Patch Flaws in Recitation

補闕真言

Bu Que Zhen Yan Pu Chueh Chen Yan
Six Syllable Mantra

六字大明咒

Liu Zi Da Ming Zhou Liu Tzu Ta Ming Chou
Amitabha Sutra

阿彌陀經

A Mi Tuo Jing A Mi To Ching
Sutra and Mantra Titles