Term

Chinese

Hanyu Pinyin

Wade-Giles Romanization

Age of Dharma Decline 末法時期 Mo Fa Shi Qi Mo Fa Shih Chi
Amitabha Buddha 阿彌陀佛 A Mi Tuo Fo A Mi To Fo
Amulet 護身符 Hu Shen Fu Hu Shen Fu
Animal realm 畜生道 Chu Sheng Dao Chu Sheng Tao
Application for Convincing Family Members 勸導升文 Quan Dao Sheng Wen Chuan Tao Sheng Wen
Application for Name Change 改名升文 Gai Ming Sheng Wen Kai Ming Sheng Wen
Asura realm 阿修羅道 A Xiu Luo Dao A Hsiu Lo Tao
Big House 大房子 Da Fang Zi Ta Fang Tzu
Bringing Forth the Mind 發心 Fa Xin Fa Hsin
Causality 因果 Yin Guo Yin Kuo
Charm 護身符 Hu Shen Fu Hu Shen Fu
Daily Recitation 功課 Gong Ke Kung Ko
Deva realm 天道 Tian Dao Tien Tao
Dharma Bliss 法喜 Fa Xi Fa Hsi
Dharma Door 法門 Fa Men Fa Men
Dharma Gems 法寶 Fa Bao Fa Pao
Dharma Protectors 護法神 Hu Fa Shen Hu Fa Shen
Dynamic spiritual effects 靈動性 Ling Dong Xing Ling Tung Hsing
First Incense 頭香 Tou Xiang Tou Hsiang
Five Aggregates and Six Senses 五蘊六識 Wu Yun Liu Shi Wu Yun Liu Shih
Foreign spirits 靈性 Ling Xing Ling Hsing
Four Noble Realms 四聖道 Si Sheng Dao Ssu Sheng Tao
Great Merciful and Great Compassionate Guan Yin Bodhisattva 大慈大悲觀世音菩薩 Da Ci Da Bei Guan Shi Yin Pu Sa Ta Tzu Ta Pei Kuan Shih Yin Pu Sa
Guan Yin Bodhisattva 觀世音菩薩 Guan Shi Yin Pu Sa Kuan Shih Yin Pu Sa
Guan Yin Citta Dharma Door 觀世音菩薩心靈法門 Guan Shi Yin Pu Sa Xin Ling Fa Men Kuan Shih Yin Pu Sa Hsin Ling Fa Men
Heart Incense 心香 Xin Xiang Hsin Hsiang
Human realm 人道 Ren Dao Jen Tao
Karma Ye Yeh
Karmic Creditor 要經者 Yao Jing Zhe Yao Ching Che
Karmic debts 業債 Ye Zhai Yeh Chai
Karmic Passes 劫, 關 Jie, Guan Chieh, Kuan
Karmic retributions 報應 Bao Ying Pao Ying
Ksitigarbha (Earth Store) Bodhisattva 地藏菩薩 Di Zang Pu Sa Ti Tsang Pu Sa
Life Liberation 放生 Fang Sheng Fang Sheng
Little House 小房子 Xiao Fang Zi Hsiao Fang Tzu
Making Grand Vows 許大願 Xu Da Yuan Hsu Ta Yuan
Making Great Vows 許願 Xu Yuan Hsu Yuan
Merit Field 福田 Fu Tian Fu Tien
Merits 福份 Fu Fen Fu Fen
Naraka realm 地獄道 Di Yu Dao Ti Yu Tao
Negative karmas 孽障 Nie Zhang Nieh Chang
Negative karmic ties 冤結 Yuan Jie Yuan Chieh
Partial Spirits 分靈 Fen Ling Fen Ling
Positive karmas 善業 Shan Ye Shan Yeh
Pratyekabuddhas 緣覺 Yuan Jue Yuan Chueh
Preta realm 餓鬼道 E Gui Dao E Kuei Tao
Pure Land 淨土 Jing Tu Ching Tu
Recalling of Souls and Spirits 叫魂 Jiao Hun Chiao Hun
Samantabhadra Bodhisattva 普賢菩薩 Pu Xian Pu Sa Pu Hsien Pu Sa
Scattered Spirits 散靈 San Ling San Ling
Self-Cultivation Record Form 自修經文 Zi Xiu Jing Wen Tzu Hsiu Ching Wen
Shakyamuni Buddha 釋迦牟尼佛 Shi Jia Mou Ni Fo Shih Chia Mou Ni Fo
Six realms of rebirth 六道輪迴 Liu Dao Lun Hui Liu Tao Lun Hui
Souls and spirits 魂魄 Hun Po Hun Po
Sravakas 聲聞 Sheng Wen Sheng Wen
Tai Sui Bodhisattva 太歲菩薩 Tai Sui Pu Sa Tai Sui Pu Sa
Totem 圖騰 Tu Teng Tu Teng
Transferring merits to the deceased 超渡 Chao Du Chao Tu
Triple Gems 三寶 San Bao San Pao
Virtues 功德 Gong De Kung Te

Note: “Guan Yin” in Hanyu pinyin is the same as “Kuan Yin” in Wade-Giles Romanization.

 

 [Updated 2012.04.07]

Glossary